Wait when page loaded

info@gestoriabaixcamp.cat

+34 977 32 27 15

Dret civil

Obligacions i contractes en general, arrendaments, desnonaments, assessorament immobiliari, dret de la construcció, negociacions bancàries, reclamació de crèdits, indemnitzacions per danys d’accidents de trànsit i/o laborals.

Dret de família: Separació, divorci, parella de fet, nul·litat matrimonial, liquidacions patrimonials, guarda i custodia, pensions d’aliments, pensions compensatòries, successions, incapacitat, tutela, curatela.

Dret mercantil

Societats.- Constitució, modificació, fusió, escissió, absorció, dissolució, impugnació i negociació d’acords, preparació i assistència a juntes, pactes amb accionistes, protocols familiars, contractes mercantils, responsabilitats administradors i consellers de les societats.

Dret administratiu

Gestions davant l’Administració Pública Local, Autonòmica i Estatal, recursos contra actes de l’Administració inclosa la via contenciosa.
Expropiacions, ja sigui el tràmit com el seguiment davant el Jurat Provincial d’Expropiació i contenciós administratiu.

Dret penal

Delictes econòmics, contra la hisenda publica, contra les persones, contra el patrimoni, mediambientals, societaris, contra els drets dels treballadors.

Dret laboral

Assessorament jurídic a empreses i treballadors, acomiadaments, reclamació de quantitat, incapacitacions.

Especialistes en protecció de dades.
Experts en reclamació de lesions.